• ข่าว
  • คณะกรรมการบริษัท
  • ข่าว
  • คณะกรรมการบริษัท

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

คุณธเนศ พิริย์โยธินกุล

Chief Executive Officer

คุณสนิฏา มานะกิจภิญโญ

Chief Commercial Officer

คุณจาตุกร ชาติยานนท์

Chief Operating Officer

คุณไพรัช วัชรตั้งไตรรงค์

Chief Financial Officer

คุณ ศิริเมธ กิริวรรณา

Chief Digital Officer

คุณปฏิภาณ เสี้ยจันทร์บริบูรณ์

Head of Project Development

รัชดา บุญส่งสุขเจริญ

รองผู้จัดการทั่วไปสำนักบริหารนโยบายและพัฒนาองค์กร

คุณธันยาภรณ์ มิตรสัมพันธ์

รองผู้จัดการทั่วไปสำนักบุคคลและธุรการ

โครงสร้างองค์กร