• ข่าว
 • ข้อมูลส่วนบุคคลในภาพรวม
 • ข่าว
 • ข้อมูลส่วนบุคคลในภาพรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลในภาพรวม

นโยบายความเป็นส่วนตัว


ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) 

บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จำกัด และ บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จำกัด

1. บททั่วไป
บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จำกัด และ บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จำกัด (เรียกรวมกันและแทนกันว่า “บริษัทฯ”) ได้จัดทำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) (“ประกาศฯ”) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ มีการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือการดำเนินการอื่นใดกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (“การประมวลผล”) รวมถึงแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และระยะเวลาที่บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

2. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ
ชื่อบริษัท: บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จำกัด และบริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จำกัด
การประกอบธุรกิจ: ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics) ด้านการขนส่งและกระจายสินค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ด้านการบริหารจัดการคลังสินค้า ด้านการออกแบบโซลูชั่น และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ติดต่อ: 127 อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

3. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือต้องการใช้สิทธิของท่านตามที่กำหนดไว้ในประกาศฯ นี้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อมูลดังนี้ 
อีเมล: allnow_dpo@allnow.co.th
สถานที่ติดต่อ: หน่วยงาน Data Protection Office บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จำกัด และบริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จำกัด 127 อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

4. กลุ่มหรือประเภทของบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
4.1 ภายใต้ประกาศฯ ฉบับนี้ กลุ่มหรือประเภทของบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคดังกล่าว ประกอบด้วย


ลำดับ

กลุ่มหรือประเภทของบุคคล


รายละเอียด


แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

(ก)

ลูกค้า

 • บุคคลที่ใช้บริการหรืออาจจะใช้บริการจากบริษัทฯ ผู้ที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลหรือขอรับบริการจากบริษัทฯ ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับบริการของบริษัทฯ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรืองานสัมมนาที่บริษัทฯ จัดขึ้น ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน หรือบุคคลอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
 • บุคคลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า หรือบุคลากรของนิติบุคคลที่เป็นลูกค้าหรืออาจจะเป็นลูกค้าของบริษัทฯ เช่น กรรมการ พนักงาน ตัวแทน หรือผู้ติดต่อประสานงานของลูกค้าที่เป็นบริษัท รวมถึงบุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏอยู่ในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เช่น พยาน ผู้สั่งซื้อ ผู้รับสินค้า และผู้สั่งจ่ายเช็ค 
 • เมื่อท่านติดต่อสื่อสาร สอบถามข้อมูล ร้องเรียน หรือให้ความเห็น ข้อเสนอแนะหรือคำติชมแก่บริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารในรูปแบบลายลักษณ์อักษรหรือวาจา ผ่านทางเว็บไซต์ อีเมล แอปพลิเคชันที่ใช้ติดต่อสื่อสาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร การพบปะกันโดยตรง หรือโดยวิธีการอื่นใด
 • เมื่อท่านแสดงเจตนาที่จะใช้บริการจากบริษัทฯ เข้าทำสัญญากับบริษัทฯ หรือส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏอยู่มาให้แก่บริษัทฯ
 • เมื่อท่านลงทะเบียนหรือเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด งานสัมมนา งานอีเว้นท์ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่จัดขึ้นโดยหรือในนามของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จำกัด และ บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จำกัด

(ข)

คู่ค้า

 • บุคคลที่เป็นคู่ค้าหรืออาจเป็นคู่ค้าของบริษัทฯ ผู้แสดงเจตนาจะเข้าทำสัญญาหรือเสนอราคาเพื่อขายสินค้าและหรือบริการให้แก่บริษัทฯ ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นคู่ค้ากับทางบริษัทฯ ผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ช่วยสรรหาพนักงานขับรถหรือผู้ช่วยพนักงานขับรถ ผู้สมัครเป็นพนักงานขับรถหรือผู้ช่วยพนักงานขับรถ พนักงานขับรถหรือผู้ช่วยพนักงานขับรถ ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ วิทยากร นายแบบหรือนางแบบ (โมเดล) และผู้เข้าร่วมโครงการธุรกิจ
 • บุคคลที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้า หรือบุคลากรของนิติบุคคลที่เป็นคู่ค้าหรืออาจจะเป็นคู่ค้าของบริษัทฯ เช่น กรรมการ พนักงาน ตัวแทน หรือผู้ติดต่อประสานงานของคู่ค้าที่เป็นบริษัท บุคคลที่คู่ค้าจัดหามาเพื่อปฏิบัติงานให้แก่บริษัทฯ เจ้าของรถที่ยินยอมให้พนักงานขับรถใช้รถในการปฏิบัติงาน รวมถึงบุคคลในครอบครัว บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน ผู้รับผลประโยชน์ ผู้พิทักษ์ และผู้อนุบาลของพนักงานขับรถและผู้ช่วยพนักงานขับรถ และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏอยู่ในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้า เช่น พยาน ผู้สั่งซื้อ ผู้รับสินค้า และผู้สั่งจ่ายเช็ค
 • เมื่อท่านติดต่อสื่อสาร สอบถามข้อมูล ร้องเรียน หรือให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือคำติชมแก่บริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารในรูปแบบลายลักษณ์อักษรหรือวาจา ผ่านทางเว็บไซต์ อีเมล แอปพลิเคชันที่ใช้ติดต่อสื่อสาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร การพบปะกันโดยตรง การประชุมออนไลน์ หรือโดยวิธีการอื่นใด 
 • เมื่อท่านเสนอขายสินค้าหรือบริการให้แก่บริษัทฯ เข้าทำสัญญากับบริษัทฯ หรือส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏอยู่มาให้แก่บริษัทฯ  
 • เมื่อท่านลงทะเบียนหรือเข้าร่วมกิจกรรม งานสัมมนา หรืองานอีเว้นท์ที่จัดขึ้นโดยหรือในนามของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้า บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จำกัด และ บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จำกัด

(ค)

บุคลากรของ บริษัทฯ

บุคคลซึ่งทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ให้กับบริษัทฯ และได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ หรือค่าตอบแทนอื่นใดไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรจากบริษัทฯ เพื่อตอบแทนการทำงาน เช่น กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ พนักงาน บุคลากร ผู้ฝึกงาน หรือบุคคลอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของบริษัทฯ และผู้ที่ข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เช่น บุคคลในครอบครัว (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร เป็นต้น) บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน บุคคลอ้างอิง (Reference Person) และผู้รับผลประโยชน์ 

 • เมื่อท่านเข้าทำสัญญาจ้าง หรือสัญญาอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับบริษัทฯ
 • เมื่อท่านส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏอยู่มาให้กับบริษัทฯ เพื่อใช้ประกอบเป็นหลักฐานในการเข้าทำสัญญาหรือนิติกรรมต่าง ๆ กับบริษัทฯ

ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครงานและบุคลากร บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จำกัด และ บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จำกัด

(ง)

ผู้สมัครงาน

บุคคลที่อาจได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรของบริษัทฯ โดยบุคคลดังกล่าวอาจเป็นผู้แสดงเจตนาด้วยตนเองเพื่อสมัครเป็นบุคลากรของบริษัทฯ หรืออาจเป็นกรณีที่บริษัทฯ เป็นฝ่ายเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานเอง และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครงาน และผู้ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน เช่น บุคคลในครอบครัว บุคคลอ้างอิง และบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน 

 • เมื่อท่านยื่นใบสมัครงาน ประวัติย่อ (Resume / CV) และเอกสารประกอบการสมัครงานให้แก่บริษัทฯ ไม่ว่าโดยการ walk-in การสมัครที่บูธรับสมัครงาน หรือการสมัครงานผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 • เมื่อท่านเข้าสัมภาษณ์งานกับทางบริษัทฯ
 • บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากแหล่งอื่นหรือบุคคลภายนอก เช่น บริษัทในกลุ่มธุรกิจภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP Group) เว็บไซต์สมัครงานของบุคคลภายนอก บุคคลอ้างอิงของท่าน บริษัทจัดหางาน หน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา หรือแหล่งข้อมูลจาก social media 

ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครงานและบุคลากร บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จำกัด และ บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จำกัด

(จ)

ผู้ถือหุ้น

บุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

เมื่อท่านได้ให้ข้อมูลหรือส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏอยู่มาให้กับบริษัทฯ

(ฉ)

ผู้เข้ามาติดต่อบริษัทฯ

บุคคลอื่นใดนอกเหนือจากบุคคลในประเภทข้างต้น ที่บริษัทฯ ได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้เข้ามาติดต่อบริษัทฯ ผู้ที่ถูกบันทึกภาพโดยกล้องวงจรปิด (CCTV) 

 • เมื่อท่านติดต่อสื่อสาร สอบถามข้อมูล ร้องเรียน ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะหรือคำติชมแก่บริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารในรูปแบบลายลักษณ์อักษรหรือวาจา
 • เมื่อท่านเข้ามายังพื้นที่ที่กล้องวงจรปิด (CCTV) ของบริษัทฯ กำลังบันทึกภาพและเสียง

ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้ามาติดต่อและการบันทึกภาพและเสียงด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จำกัด และ บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จำกัด4.2 ในบางกรณี บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยวิธีการอัตโนมัติ เช่น การใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดู นโยบายคุกกี้
4.3 ในกรณีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ก่อนวันที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิมที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา 
อย่างไรก็ดี หากท่านไม่ประสงค์ให้บริษัทฯ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวและเป็นกรณีที่บริษัทฯ อาศัยฐานความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิยกเลิกความยินยอม โดยติดต่อมายังบริษัทฯ ตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ในข้อ 3. ของประกาศฯ ฉบับนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคำขอถอนความยินยอมของท่านและดำเนินการตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

5. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ประมวลผลประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 
5.1 ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล วันเกิด อายุ เพศ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่าย ลายมือชื่อ และสัญชาติ 
5.2 ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน สถานที่จัดส่งสินค้า สถานที่จัดส่งใบแจ้งหนี้ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล และไอดีผู้ใช้สำหรับไลน์แอปพลิเคชัน (Line ID) 
5.3 ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของลูกค้าหรือคู่ค้า เช่น ชื่อและที่อยู่ของบริษัท หน่วยงาน หรือองค์กรที่สังกัด ชื่อตำแหน่ง และที่อยู่ที่ใช้ติดต่อทางการค้า
5.4 ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของลูกค้าหรือคู่ค้า เช่น รหัสลูกค้า รหัสคู่ค้า เลขที่บัญชีธนาคาร ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน และข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในสำเนาบัตรประชาชน หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาหนังสือรับรองบริษัท
5.5 ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าของคู่ค้า เช่น ทะเบียนรถ ประเภทและข้อมูลเกี่ยวกับรถ รายการและจำนวนเที่ยวการขนส่งสินค้า เส้นทางการขับขี่ ข้อมูล GPS ความเร็วที่ใช้ในการขับขี่ และบันทึกภาพผ่านกล้องติดรถขนส่ง
5.6 ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครงานของผู้สมัครงาน เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม ข้อมูลที่ปรากฏใน Resume/CV ข้อมูล ประวัติอาชญากรรม ตำแหน่งที่สมัคร เงินเดือนที่คาดหวัง ข้อมูลการสัมภาษณ์งาน หลักฐานหรือหนังสืออ้างอิงต่าง ๆ และข้อมูลที่ปรากฏในแบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 
5.7 ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานและการประเมินผลของบุคลากร เช่น รหัสบุคลากร ตำแหน่ง แผนก สังกัด สายการบังคับบัญชา การประเมินผลการปฏิบัติงาน พฤติกรรมในการทำงาน ผลงานและ/หรือรางวัลที่เคยได้รับ ข้อมูลการฝึกอบรม ข้อมูลการลงโทษทางวินัย ข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือโอนย้ายบุคลากรข้ามบริษัท สัญญายืมตัวบุคลากร หนังสือเลิกจ้าง ใบลาออกจากการเป็นบุคลากร และเหตุผลที่ลาออก 
5.8 ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์และค่าตอบแทนของบุคลากร เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ผลตอบแทน โบนัส รายละเอียดเกี่ยวกับค่าบำเหน็จ สวัสดิการ ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันสังคม ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ข้อมูลด้านภาษีอากร ข้อมูลการหักลดหย่อนภาษี ข้อมูลสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสุขภาพ และ/หรือผลประโยชน์อื่น ๆ 
5.9 ข้อมูลบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ศาสนา ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ และความพิการ (สำหรับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภท)
5.10 ข้อมูลด้านเทคนิค เช่น ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) และข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน
5.11 ข้อมูลอื่น ๆ เช่น บันทึกเสียงการสนทนาและบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) ทะเบียนรถและเวลาเข้า-ออกในพื้นที่ของบริษัทฯ ข้อมูลอื่นใดที่ท่านส่งถึงเราผ่านทางเว็บไซต์ เช่น ความคิดเห็น และตำแหน่งที่อยู่ (Location) ของท่าน

ทั้งนี้ สำหรับลูกค้า คู่ค้า บุคลากรของบริษัทฯ ผู้สมัครงาน และผู้เข้ามาติดต่อบริษัทฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท (โปรดคลิกที่ลิงก์ตามที่ปรากฏในข้อ 4.1 หรือ 6.1 ของประกาศฯ ฉบับนี้)

6. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
6.1 บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ภายใต้ฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้ (รวมกันเรียกว่า “วัตถุประสงค์ที่กำหนด”)

ลำดับ

วัตถุประสงค์ที่กำหนด

ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล

(ก) วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการให้บริการแก่ลูกค้า ตลอดจนการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จำกัด และ บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จำกัด

(1)

เพื่อการบริหารจัดการคำสั่งซื้อ หรือการจัดทำสัญญาและดำเนินการตามสัญญาระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า

ฐานสัญญา: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา หรือเพื่อจัดทำสัญญาและปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา เช่น การเสนอราคาค่าขนส่งและจัดทำใบเสนอราคา การพิจารณาวงเงินสินเชื่อและระยะเวลาการให้สินเชื่อ (Credit term) การยืนยันยอดหนี้ค้างชำระ การออกใบแจ้งหนี้ การรับชำระเงิน การออกใบเสร็จรับเงิน การจัดส่งสินค้า และการแจ้งสถานะการจัดส่งสินค้า

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: ในกรณีที่ลูกค้าเป็นนิติบุคคล บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เพื่อจัดทำสัญญาและปฏิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล เช่น การใช้ข้อมูลของกรรมการหรือตัวแทนของบริษัทลูกค้าเพื่อประกอบการทำสัญญา และการดำเนินการตามสัญญา  

(2)

เพื่อการส่งข้อมูลข่าวสารหรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริการและกิจกรรมต่าง ๆ

ฐานความยินยอม: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริการและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การตลาดแบบตรง (Direct Marketing) หรือการส่งข้อความประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาดให้แก่ลูกค้า 

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อส่งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับบริการของบริษัทฯ ที่ท่านเลือกใช้ หรือตามที่ท่านได้แจ้งความประสงค์เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ไว้ และบริษัทฯ แจ้งข้อมูลข่าวสารหรือประชาสัมพันธ์ในเรื่องดังกล่าว 

ในกรณีที่ลูกค้าเป็นนิติบุคคล การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริการและกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาดให้แก่ผู้ติดต่อประสานงานของลูกค้าที่เป็นบริษัท

(3)

เพื่อการจัดกิจกรรมทางการตลาด

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจัดกิจกรรมทางการตลาด เช่น การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมหรืองานสัมมนาที่บริษัทฯ จัดขึ้น การถ่ายภาพการเข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อนำไปประมวลภาพและประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาดตามสื่อต่าง ๆ 

ฐานความยินยอม: ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดต้องได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทฯ จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน

(ข) วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้า การรับสมัคร คัดเลือก สัมภาษณ์ และดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครพนักงานขับรถและผู้ช่วยพนักงานขับรถ และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้า บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จำกัด และ บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จำกัด

(1)

เพื่อการรวบรวมรายชื่อคู่ค้า และพิจารณาคุณสมบัติและความสามารถของคู่ค้า สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ

ฐานสัญญา: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านได้ยื่นใบเสนอราคาหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับทางบริษัทฯ เพื่อพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างต่อไป เช่น การตรวจสอบคุณสมบัติและความสามารถของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการขนส่ง

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์หรือแหล่งสาธารณะอื่นเพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อมาทำธุรกิจ หรือในกรณีที่คู่ค้าเป็นนิติบุคคล บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้า เพื่อประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ เช่น การตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการของบริษัทคู่ค้าหรือผู้ประกอบการขนส่ง

(2)

เพื่อการจัดทำสัญญาและดำเนินการตามสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับคู่ค้า

ฐานสัญญา: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา หรือเพื่อจัดทำสัญญาและปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา เช่น การสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ การยืนยันยอดหนี้ค้างชำระ การรับสินค้าหรือบริการ และการชำระเงิน

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: ในกรณีที่คู่ค้าเป็นนิติบุคคล บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้า เพื่อจัดทำสัญญาและปฏิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับคู่ค้าที่เป็นนิติบุคคล เช่น การใช้ข้อมูลของกรรมการหรือตัวแทนของบริษัทคู่ค้าเพื่อประกอบการทำสัญญา การบริหารจัดการสัญญา และการพิจารณาคุณสมบัติของบุคลากรของคู่ค้าหรือบริษัทคู่ค้าซึ่งจัดหามาเพื่อปฏิบัติงานให้แก่บริษัทฯ

(3)

เพื่อการรับสมัคร คัดเลือก สัมภาษณ์ และดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครพนักงานขับรถและผู้ช่วยพนักงานขับรถ

ฐานสัญญา: การประมวลผลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้สมัครเป็นพนักงานขับรถและผู้ช่วยพนักงานขับรถ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถและผู้ช่วยพนักงานขับรถของบริษัทฯ เช่น การพิจารณาคุณสมบัติและการนัดสัมภาษณ์ 

ฐานความยินยอม: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านในฐานะผู้สมัครเป็นพนักงานขับรถและผู้ช่วยพนักงานขับรถ เช่น ประวัติอาชญากรรม เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถและผู้ช่วยพนักงานขับรถตามนโยบายของลูกค้าของบริษัทฯ บริษัทฯ จะดำเนินการโดยอาศัยความยินยอมที่ได้รับจากท่าน

ฐานการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข การคุ้มครองทางสังคม หรือประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านในฐานะผู้สมัครเป็นพนักงานขับรถและผู้ช่วยพนักงานขับรถ เช่น ข้อมูลสุขภาพ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข การคุ้มครองทางสังคม หรือประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ เช่น กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 

ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดต้องได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทฯ จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน

(ค) วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครงานและบุคลากร บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จำกัด และ บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จำกัด

(1)

เพื่อการรับสมัครงาน คัดเลือก สัมภาษณ์ และดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน

ฐานสัญญา: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานที่แสดงเจตนาสมัครงานเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกบุคลากรของบริษัทฯ เช่น การพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครงาน และการนัดสัมภาษณ์งาน 

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครงาน เพื่อประโยชน์ในการรับสมัครงาน 

ฐานความยินยอม: ในกรณีที่บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานจากบุคคลภายนอก เช่น เว็บไซต์รับสมัครงาน หรือบริษัทจัดหางาน (Recruiter) โดยการตัดสินใจของบริษัทฯ เอง (Own Initiative) เพื่อเสนอตำแหน่งงานให้แก่ผู้สมัครงาน บริษัทฯ จะดำเนินการโดยอาศัยความยินยอมที่ได้รับจากผู้สมัครงาน ซึ่งอาจดำเนินการผ่านทางบุคคลภายนอกที่เป็นผู้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานให้แก่บริษัทฯ

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ประวัติอาชญากรรม และข้อมูลสุขภาพ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและทักษะความสามารถในการทำงาน บริษัทฯ จะดำเนินการโดยอาศัยความยินยอมที่ได้รับจากท่าน

(2)

เพื่อการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับจ้างงาน และการบรรจุบุคลากรเข้าทำงาน 

ฐานสัญญา: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานหรือบุคลากร เพื่อจัดทำสัญญาจ้าง และสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นก่อนการเข้าทำสัญญาดังกล่าว เช่น การพิจารณาอนุมัติเงินเดือน สวัสดิการ และผลประโยชน์ใด ๆ ก่อนทำสัญญาจ้างหรือบรรจุเข้าเป็นบุคลากรของบริษัทฯ

ฐานความยินยอม: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของผู้สมัครงานหรือบุคลากร เช่น ประวัติอาชญากรรม และข้อมูลสุขภาพ เพื่อพิจารณาความพร้อมในการทำงาน บริษัทฯ จะดำเนินการโดยอาศัยความยินยอมที่ได้รับจากท่าน

(3)

เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรตามสัญญาจ้าง สัญญาแต่งตั้ง หรือสัญญาอื่นใด ซึ่งเข้าทำกับบริษัทฯ

ฐานสัญญา: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบัติหน้าที่หรือทำงานตามขอบเขตที่ระบุในสัญญาจ้าง สัญญาแต่งตั้ง หรือสัญญาอื่นใด ซึ่งท่านได้เข้าทำกับบริษัทฯ เช่น การใช้และเปิดเผยชื่อ นามสกุล และข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในบัตรประจำตัวประชาชนของบุคลากร เพื่อยืนยันตัวตนในฐานะผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ในการลงนามในสัญญาหรือเอกสาร หรือการทำนิติกรรมใด ๆ ในนามของบริษัทฯ ตลอดจนการใช้และเปิดเผยชื่อของบุคลากรในประกาศ ใบอนุมัติ แบบฟอร์ม หรือเอกสารอื่น ๆ ของบริษัทฯ ตามขอบอำนาจหน้าที่ หรือส่วนงานที่บุคลากรดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบ

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจหรือการดำเนินการตามนโยบายของบริษัทฯ เช่น การเปิดสิทธิให้บุคลากรเข้าใช้งานระบบต่าง ๆ 

ฐานการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน การประกันสังคม หรือประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของบุคลากร เช่น ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ และความพิการ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน และการประกันสังคม สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิตามกฎหมายการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือการคุ้มครองทางสังคม เช่น กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

(4)

เพื่อการบริหารจัดการสวัสดิการและผลประโยชน์บุคลากร 

ฐานสัญญา: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง สัญญาแต่งตั้ง และสัญญาอื่น ๆ ซึ่งบุคลากรเป็นคู่สัญญา

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร เพื่อบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ เช่น การจัดสรรสวัสดิการและผลประโยชน์ของบุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร

ฐานการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน และการประกันสังคม: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน การประกันสังคม สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิตามกฎหมาย การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือการคุ้มครองทางสังคม

ฐานความยินยอม: กรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดต้องได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทฯ จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน

(ง) วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการบริหารจัดการหุ้นของบริษัทฯ

(1)

เพื่อการบริหารจัดการหุ้นของบริษัทฯ ตามกฎหมาย

ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ เพื่อการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นหรือกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น การตรวจสอบ และการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น 

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ ในการจัดการสิทธิและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

(จ) วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารและการจัดการเรื่องร้องเรียน

(1)

เพื่อการติดต่อสื่อสารหรือเพื่อการจัดการเรื่องร้องเรียน

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับการให้บริการหรือในเรื่องต่าง ๆ เช่น การรับแจ้งปัญหาหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ การตอบข้อซักถามของท่าน การรับคำขอใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน การติดต่อท่านในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเข้าพื้นที่ของบริษัทฯ การตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการให้บริการของบริษัทฯ

(ฉ) วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการดำเนินมาตรการป้องกันโรคติดต่อ

(1)

เพื่อการดำเนินมาตรการป้องกันโรคติดต่อ

ฐานการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข: ในบางกรณี การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านเนื่องจากบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข เช่น การแจ้งเกี่ยวกับโรคติดต่ออันตรายต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ 

ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดต้องได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทฯ จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน

(ช) วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือใช้บังคับกับบริษัทฯ และการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

(1)

เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ และคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของศาล หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

(2)

เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือการยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เช่น การสอบสวนและหรือการไต่สวนโดยเจ้าหน้าที่รัฐ การแจ้งความร้องทุกข์ การเตรียมคดี การดำเนินคดี และหรือการต่อสู้คดีในชั้นศาล

(ซ) วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตรวจสอบยืนยันตัวตน และการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้ามาติดต่อและการบันทึกภาพและเสียงด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จำกัด และ บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จำกัด

(1)

เพื่อการตรวจสอบยืนยันตัวตน

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ ในการตรวจสอบยืนยันตัวตนของท่าน ก่อนเข้าทำธุรกรรมหรือดำเนินการใด ๆ กับบริษัทฯ

(2)

เพื่อการตรวจสอบดูแลความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินและบุคคล

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบดูแลความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือใช้ภาพบันทึกจากกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อป้องกันการสูญหาย หรือเสียหายในทรัพย์สิน หรือใช้เพื่อติดตามเอาคืนทรัพย์สิน หรือเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย ในกรณีที่มีการทำให้ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย 

ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบดูแล ป้องกัน หรือระงับเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

(ฌ) วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และวัตถุประสงค์อื่น ๆ

(1)

เพื่อการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดข้างต้น

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอันเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดข้างต้น

ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดต้องได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทฯ จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน

(2)

เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ

บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์อื่นใดอันเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น หรือเมื่อบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์เดิมที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดต้องได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทฯ จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน


6.2 เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ จะดำเนินการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดตามข้อ 6.1 ข้างต้นในส่วนที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจำเป็นเพื่อเข้าทำสัญญากับท่าน เป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บริษัทฯ อาจมีผลกระทบทางกฎหมาย หรืออาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญาที่ได้เข้าทำกับท่าน หรือไม่สามารถเข้าทำสัญญากับท่านได้ (แล้วแต่กรณี) ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องปฏิเสธการเข้าทำสัญญากับท่าน หรือยกเลิกการซื้อขายหรือการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับท่าน หรือปฏิเสธการให้สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
6.3 ในกรณีที่บริษัทฯ จะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะ และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะจัดให้มีนโยบายหรือประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม และ/หรือมีหนังสือไปยังท่านเพื่ออธิบายการประมวลผลข้อมูลในลักษณะดังกล่าว โดยท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องร่วมกับประกาศฯ ฉบับนี้ และ/หรือหนังสือดังกล่าว (แล้วแต่กรณี)

7. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
7.1 บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดและตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ให้แก่บุคคลและหน่วยงานดังต่อไปนี้
7.1.1 บริษัทในกลุ่มธุรกิจภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง และ/หรือบุคลากรภายในของบริษัทดังกล่าวเท่าที่เกี่ยวข้อง และตามความจำเป็นเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
7.1.2 คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ มอบหมายหรือว่าจ้างให้ทำหน้าที่บริหารจัดการ/ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทฯ ในการให้บริการต่าง ๆ เช่น การตรวจสุขภาพของบุคลากรโดยคู่ค้าทางธุรกิจ การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการบันทึกข้อมูล บริการชำระเงิน บริการรับส่งไปรษณีย์ บริการรับส่งพัสดุ บริการจัดพิมพ์ บริการด้านสุขภาพ บริการประกันภัย บริการการฝึกอบรม บริการวิเคราะห์ข้อมูล บริการทำการวิจัย การทำการตลาด การสอบถามความพึงพอใจ การประชาสัมพันธ์งานบริการ Contact Center การให้บริการแอปพลิเคชัน หรือบริการอื่นใดที่อาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
7.1.3 ที่ปรึกษาของบริษัทฯ อาทิ ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ ผู้ตรวจสอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอื่นใด 
7.1.4 หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมาย หรือที่ร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย หรือที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม กรมการปกครอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด ศาล และกรมบังคับคดี เป็นต้น
7.1.5 ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญาของบริษัทฯ ที่ท่านเป็นผู้ติดต่อสื่อสารหรือเกี่ยวข้องกับหน้าที่หรือตำแหน่งของท่าน หรือบุคคลอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลังกัน
7.1.6 บุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดที่ท่านให้ความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือหน่วยงานนั้น ๆ อาทิ การเปิดเผยการประมวลภาพกิจกรรมตามช่องทางสื่อต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนทั่วไป
7.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น จะดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนด หรือวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้เท่านั้น ในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท่านก่อน
7.3 ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น บริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิดเผยและเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานและหน้าที่การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อทำให้แน่ใจว่าประเทศปลายทาง องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้รับข้อมูลในต่างประเทศนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอหรือเพื่อทำให้แน่ใจว่าการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด โดยในบางกรณี บริษัทฯ อาจขอความยินยอมของท่านสำหรับการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศดังกล่าว

8. ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความจำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่กำหนด แนวปฏิบัติของบริษัทฯ และในภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระยะเวลาตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด (ถ้ามี) โดยคำนึงถึงอายุความตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ


ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่นิติสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัทฯ สิ้นสุดลง อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกินกว่าระยะเวลาดังกล่าวหากกฎหมายอนุญาตหรือการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจำเป็นต่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องทางกฎหมายของบริษัทฯ
หลังจากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจากการจัดเก็บหรือออกจากระบบของบริษัทฯ และของบุคคลอื่นซึ่งให้บริการแก่บริษัทฯ (ถ้ามี) หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ เว้นแต่จะเป็นกรณีที่บริษัทฯ สามารถเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ต่อไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อและสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 3. ของประกาศฯ ฉบับนี้

9. สิทธิต่าง ๆ ของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ หากท่านประสงค์ที่จะขอใช้สิทธิของท่าน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 3. ของประกาศฯ ฉบับนี้

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
9.1 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้บริษัทฯ ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน 
9.2 สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิที่จะขอรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน รวมถึงมีสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น หรือตัวท่านเอง เว้นแต่โดยสภาพไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด 
9.3 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
9.4 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบ ทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
9.5 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
9.6 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
9.7 สิทธิขอถอนความยินยอม ในกรณีที่บริษัทฯ อาศัยความยินยอมของท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน ท่านมีสิทธิขอถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้กับบริษัทฯ ได้
9.8 สิทธิร้องเรียน หากท่านมีความกังวลหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติของบริษัทฯ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อมูลในข้อ 3. ของประกาศฯ ฉบับนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุให้เชื่อได้ว่าบริษัทฯ ได้ทำการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิยื่นคำร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามระเบียบและวิธีการตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด


ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคำร้องขอใช้สิทธิของท่านและดำเนินการตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
10. การเปลี่ยนแปลงประกาศฯ ฉบับนี้
บริษัทฯ อาจทำการเปลี่ยนแปลงประกาศฯ ฉบับนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยบริษัทฯ จะแจ้งประกาศฯ ฉบับปรับปรุงให้ท่านทราบผ่านช่องทางที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงประกาศฯ ฉบับนี้เป็นระยะ ๆ


ให้ประกาศฯ ฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565