• ข่าว
  • รางวัลและการรับรอง
  • ข่าว
  • รางวัลและการรับรอง

รางวัล และใบรับรอง

รางวัล และใบรับรอง

มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ
มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO9001:2015)

กลุ่มบริษัท ออลล์ นาวฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO9001:2015) ทั้งในส่วนของ Land Transport Management และ Warehouse Management Service ซึ่งเป็นการยืนยันถึงประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานสากล

GHPs (Good Hygiene Practices): หลักการทั่วไปของสุขอนามัยอาหาร

บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จำกัด ได้รับการรับรอง GHPS หรือ Good Hygiene Practices ซึ่งเป็นมาตรฐานรับรองเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ถูกสุขลักษณะของผู้ประกอบการคลังสินค้า

มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ
มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO9001:2015)

กลุ่มบริษัท ออลล์ นาวฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO9001:2015) ทั้งในส่วนของ Land Transport Management และ Warehouse Management Service ซึ่งเป็นการยืนยันถึงประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานสากล

GHPs (Good Hygiene Practices): หลักการทั่วไปของสุขอนามัยอาหาร

บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จำกัด ได้รับการรับรอง GHPS หรือ Good Hygiene Practices ซึ่งเป็นมาตรฐานรับรองเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ถูกสุขลักษณะของผู้ประกอบการคลังสินค้า