• สมัครงาน
  • ออลล์ นาวฯ ได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015
  • ข่าว
  • ข่าว
  • ออลล์ นาวฯ ได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015

ออลล์ นาวฯ ได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015

ออลล์ นาวฯ ได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015

22 กรกฏาคม 2565 903 การเปิดดู

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา คุณสิรินทร์ สินิทธานนท์ ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบงานบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนการมอบใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 ให้กับบริษัท ออลล์ นาว
แมนเนจเม้นท์ จํากัด ในขอบเขต “ Warehouse Management Service” และ บริษัทออลล์ นาว โลจิสติกส์ จำกัด ในขอบเขต  “ Land Transport Management ”

โดยมี คุณธรินทร์ ธนียวัน รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นตัวแทนผู้รับมอบร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ทั้งนี้ คุณธรินทร์ ธนียวัน ได้กล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณคณะผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ที่มีส่วนร่วมในการได้มาซึ่งใบ Certificate ISO90001:2015 รวมระยะเวลาในการขอการรับรองกว่า 6 ปี โดยเห็นได้ว่า การได้การรับรองเป็นเรื่องที่ยากแล้ว แต่ในการรักษามาตรฐานอย่างต่อเนื่องถือเป็นเรื่องที่ยากกว่า ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของจากพนักงานทุกคนในบริษัทฯ

โดยระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2015 และมาตรฐานต่าง ๆ นี้ มีความ สำคัญอย่างมากกับทางบริษัทฯ ที่มีบทบาทในการเป็นผู้นำด้านการให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Integrated Third Party Logistics Provider – 3PL) ของลูกค้าภายในและภายนอกเครือเจริญโภคภัณฑ์ อีกทั้งเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่บริษัทฯ จะก้าวสู่ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 ปี ข้างหน้าต่อไป


22 กรกฏาคม 2565
903 การเปิดดู

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา คุณสิรินทร์ สินิทธานนท์ ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบงานบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนการมอบใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 ให้กับบริษัท ออลล์ นาว
แมนเนจเม้นท์ จํากัด ในขอบเขต “ Warehouse Management Service” และ บริษัทออลล์ นาว โลจิสติกส์ จำกัด ในขอบเขต  “ Land Transport Management ”

โดยมี คุณธรินทร์ ธนียวัน รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นตัวแทนผู้รับมอบร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ทั้งนี้ คุณธรินทร์ ธนียวัน ได้กล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณคณะผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ที่มีส่วนร่วมในการได้มาซึ่งใบ Certificate ISO90001:2015 รวมระยะเวลาในการขอการรับรองกว่า 6 ปี โดยเห็นได้ว่า การได้การรับรองเป็นเรื่องที่ยากแล้ว แต่ในการรักษามาตรฐานอย่างต่อเนื่องถือเป็นเรื่องที่ยากกว่า ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของจากพนักงานทุกคนในบริษัทฯ

โดยระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2015 และมาตรฐานต่าง ๆ นี้ มีความ สำคัญอย่างมากกับทางบริษัทฯ ที่มีบทบาทในการเป็นผู้นำด้านการให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Integrated Third Party Logistics Provider – 3PL) ของลูกค้าภายในและภายนอกเครือเจริญโภคภัณฑ์ อีกทั้งเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่บริษัทฯ จะก้าวสู่ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 ปี ข้างหน้าต่อไป