• สมัครงาน
 • ออลล์ นาว กรุ๊ป จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรค่านิยมองค์กร 6 ประการ
 • ข่าว
 • ข่าว
 • ออลล์ นาว กรุ๊ป จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรค่านิยมองค์กร 6 ประการ

ออลล์ นาว กรุ๊ป จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรค่านิยมองค์กร 6 ประการ

ออลล์ นาว กรุ๊ป จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรค่านิยมองค์กร 6 ประการ

30 กันยายน 2565 735 การเปิดดู

ในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการปรับเล็กหรือปรับครั้งใหญ่ ความสามารถในการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นอีกหนึ่งทักษะที่มีความจำเป็นสำหรับทุกคน

ออลล์ นาว กรุ๊ป มีความมุ่งมั่นในการถ่ายทอดและปลูกฝัง ค่านิยมองค์กร 6 ประการ (SIX CORE VALUES) อันได้แก่ 

 1. 3 ประโยชน์
 2. ทำเร็วและมีคุณภาพ
 3. ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย
 4. ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
 5. สร้างสรรค์สิ่งใหม่
 6. คุณธรรมและความซื่อสัตย์

จึงเป็นที่มาของการคัดเลือกพนักงานจำนวน 10 ท่าน จากทุกหน่วยงานของบริษัทฯ ที่มีการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สอดคล้องตามค่านิยมองค์กร 6 ประการ โดยในครั้งนี้มีพนักงานได้รับรางวัลในค่านิยมองค์กรหัวข้อ “ยอมรับการเปลี่ยนแปลง” และ “ทำเร็วและมีคุณภาพ”

สำนักบุคคลและธุรการ ได้จัดให้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรขึ้น  โดยได้รับเกียรติจาก คุณธเนศ พิริย์โยธินกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทออลล์ นาวฯ #CEOALLNOW เป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรและของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดี พร้อมทั้งถ่ายรูปหมู่ร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึก

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ออลล์ นาว กรุ๊ป ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

Website: www.allnowgroup.com

Facebook: ALL NOW Group


30 กันยายน 2565
735 การเปิดดู

ในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการปรับเล็กหรือปรับครั้งใหญ่ ความสามารถในการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นอีกหนึ่งทักษะที่มีความจำเป็นสำหรับทุกคน

ออลล์ นาว กรุ๊ป มีความมุ่งมั่นในการถ่ายทอดและปลูกฝัง ค่านิยมองค์กร 6 ประการ (SIX CORE VALUES) อันได้แก่ 

 1. 3 ประโยชน์
 2. ทำเร็วและมีคุณภาพ
 3. ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย
 4. ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
 5. สร้างสรรค์สิ่งใหม่
 6. คุณธรรมและความซื่อสัตย์

จึงเป็นที่มาของการคัดเลือกพนักงานจำนวน 10 ท่าน จากทุกหน่วยงานของบริษัทฯ ที่มีการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สอดคล้องตามค่านิยมองค์กร 6 ประการ โดยในครั้งนี้มีพนักงานได้รับรางวัลในค่านิยมองค์กรหัวข้อ “ยอมรับการเปลี่ยนแปลง” และ “ทำเร็วและมีคุณภาพ”

สำนักบุคคลและธุรการ ได้จัดให้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรขึ้น  โดยได้รับเกียรติจาก คุณธเนศ พิริย์โยธินกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทออลล์ นาวฯ #CEOALLNOW เป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรและของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดี พร้อมทั้งถ่ายรูปหมู่ร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึก

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ออลล์ นาว กรุ๊ป ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

Website: www.allnowgroup.com

Facebook: ALL NOW Group