• สมัครงาน
  • โครงการ ออลล์ นาว ชวนปลูก ครั้งที่ 1
  • ข่าว
  • ข่าว
  • โครงการ ออลล์ นาว ชวนปลูก ครั้งที่ 1

โครงการ ออลล์ นาว ชวนปลูก ครั้งที่ 1

โครงการ ออลล์ นาว ชวนปลูก ครั้งที่ 1

17 พฤศจิกายน 2566 381 การเปิดดู

คุณธเนศ (พี่อุ้ย) CEO นำทีมเริ่มโครงการ ออลล์ นาว ชวนปลูก ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เดินหน้าปลูกต้นไม้ ลดโลกร้อน สู่สังคมคาร์บอนต่ำ ตามแนวทาง ESG มุ่งสู่ความยั่งยืน ในด้านสิ่งแวดล้อม 

สอดคล้องตามเป้าหมายการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณคลังสินค้า ALL NOW COMPLEX

โดยก้าวแรกของออลล์ นาว ชวนปลูกครั้งที่ 1 ผู้บริหารและพนักงานร่วมแรงร่วมใจปลูกต้นไม้ 90 ต้น (ต้นแดง, ต้นมะค่าโมง, ต้นประดู่ป่า)  

ซึ่งจะสามารถดูดซับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 855 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

ต้นไม้ 1  ต้นช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 9.5 kg CO2/ต้น/ปี ที่มา: องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)


17 พฤศจิกายน 2566
381 การเปิดดู

คุณธเนศ (พี่อุ้ย) CEO นำทีมเริ่มโครงการ ออลล์ นาว ชวนปลูก ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เดินหน้าปลูกต้นไม้ ลดโลกร้อน สู่สังคมคาร์บอนต่ำ ตามแนวทาง ESG มุ่งสู่ความยั่งยืน ในด้านสิ่งแวดล้อม 

สอดคล้องตามเป้าหมายการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณคลังสินค้า ALL NOW COMPLEX

โดยก้าวแรกของออลล์ นาว ชวนปลูกครั้งที่ 1 ผู้บริหารและพนักงานร่วมแรงร่วมใจปลูกต้นไม้ 90 ต้น (ต้นแดง, ต้นมะค่าโมง, ต้นประดู่ป่า)  

ซึ่งจะสามารถดูดซับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 855 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

ต้นไม้ 1  ต้นช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 9.5 kg CO2/ต้น/ปี ที่มา: องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)