• สมัครงาน
  • ออลล์ นาว กรุ๊ป เดินหน้าโครงการ “CP Excellence”
  • ข่าว
  • ข่าว
  • ออลล์ นาว กรุ๊ป เดินหน้าโครงการ “CP Excellence”

ออลล์ นาว กรุ๊ป เดินหน้าโครงการ “CP Excellence”

ออลล์ นาว กรุ๊ป เดินหน้าโครงการ “CP Excellence”

01 มีนาคม 2566 736 การเปิดดู

ออลล์ นาว กรุ๊ป เดินหน้าพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วย “CP Excellence (CPEX)” ระบบบริหาร “ซีพีสู่ความเป็นเลิศ” ตามแนวทางการบริหารจัดการของเครือเจริญโภคภัณฑ์

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน ออลล์ นาว กรุ๊ป จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1/2566 ร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานระบบบริหารซีพีสู่ความเป็นเลิศ สำนักรองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ นำโดย คุณทินกร เรือนทิพย์ ผู้ช่วยบริหารสำนักรองประธานอาวุโส เพื่อประกาศเริ่มต้น การดำเนินโครงการ CP Excellence อย่างเป็นทางการ

CP Excellence (CPEX) หรือ ระบบบริหาร “ซีพีสู่ความเป็นเลิศ” ถือเป็นคัมภีร์การบริหาร และเป็นแนวทางที่สำคัญให้ทุกกลุ่มธุรกิจของเครือซีพีขับเคลื่อนธุรกิจอย่างสอดคล้องกัน บุคลากรมีความเข้าใจการบริหารจัดการในทิศทางเดียวกัน และที่สำคัญ CPEX ยังช่วยสนับสนุนการผนึกกำลังในเครือซีพี ทั้งด้านธุรกิจ บุคลากรและจิตใจของบุคลากรในองค์กรให้มีความสุขในการทำงาน ซึ่งเป็นแกนหลักสำคัญที่จะผลักดันให้ธุรกิจมีความมั่นคง สังคมให้การยอมรับและสนับสนุนให้ก้าวสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืน สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม ชุมชนและ ประเทศที่ไปลงทุน

โดยการประชุมครั้งนี้ คุณธเนศ พิริย์โยธินกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ออลล์ นาว ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ อย่างเป็นระบบโดยเป็นไปตามแบบแผนและแนวทางของทางเครือฯ จึงได้มีการให้แนวทางในการดำเนินโครงการไว้ดังนี้ “การบริหารจัดการกระบวนการต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาต้นทุนที่ดีขึ้น รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพและการยกระดับบุคลากรในองค์กร โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อรองรับการให้บริการโลจิสติกส์ ในทุกธุรกิจของเครือฯ และมุ่งสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ตามกรอบการดำเนินงาน CP Excellence”

image widget

01 มีนาคม 2566
736 การเปิดดู

ออลล์ นาว กรุ๊ป เดินหน้าพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วย “CP Excellence (CPEX)” ระบบบริหาร “ซีพีสู่ความเป็นเลิศ” ตามแนวทางการบริหารจัดการของเครือเจริญโภคภัณฑ์

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน ออลล์ นาว กรุ๊ป จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1/2566 ร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานระบบบริหารซีพีสู่ความเป็นเลิศ สำนักรองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ นำโดย คุณทินกร เรือนทิพย์ ผู้ช่วยบริหารสำนักรองประธานอาวุโส เพื่อประกาศเริ่มต้น การดำเนินโครงการ CP Excellence อย่างเป็นทางการ

CP Excellence (CPEX) หรือ ระบบบริหาร “ซีพีสู่ความเป็นเลิศ” ถือเป็นคัมภีร์การบริหาร และเป็นแนวทางที่สำคัญให้ทุกกลุ่มธุรกิจของเครือซีพีขับเคลื่อนธุรกิจอย่างสอดคล้องกัน บุคลากรมีความเข้าใจการบริหารจัดการในทิศทางเดียวกัน และที่สำคัญ CPEX ยังช่วยสนับสนุนการผนึกกำลังในเครือซีพี ทั้งด้านธุรกิจ บุคลากรและจิตใจของบุคลากรในองค์กรให้มีความสุขในการทำงาน ซึ่งเป็นแกนหลักสำคัญที่จะผลักดันให้ธุรกิจมีความมั่นคง สังคมให้การยอมรับและสนับสนุนให้ก้าวสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืน สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม ชุมชนและ ประเทศที่ไปลงทุน

โดยการประชุมครั้งนี้ คุณธเนศ พิริย์โยธินกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ออลล์ นาว ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ อย่างเป็นระบบโดยเป็นไปตามแบบแผนและแนวทางของทางเครือฯ จึงได้มีการให้แนวทางในการดำเนินโครงการไว้ดังนี้ “การบริหารจัดการกระบวนการต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาต้นทุนที่ดีขึ้น รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพและการยกระดับบุคลากรในองค์กร โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อรองรับการให้บริการโลจิสติกส์ ในทุกธุรกิจของเครือฯ และมุ่งสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ตามกรอบการดำเนินงาน CP Excellence”

image widget