• สมัครงาน
  • ALL NOW Group เข้ารับการทวนสอบดัชนีด้านความยั่งยืน
  • ข่าว
  • ข่าว
  • ALL NOW Group เข้ารับการทวนสอบดัชนีด้านความยั่งยืน

ALL NOW Group เข้ารับการทวนสอบดัชนีด้านความยั่งยืน

ALL NOW Group เข้ารับการทวนสอบดัชนีด้านความยั่งยืน

01 กรกฏาคม 2567 133 การเปิดดู

ALL NOW Group เข้ารับการทวนสอบดัชนีด้านความยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เครือเจริญโภคภัณฑ์ และมาตรฐานสากล Global Reporting Initiatives (GRI) ประจำปี 2566

   ด้วยเครือเจริญโภคภัณฑ์มีเป้าหมายในการจัดทำรายงานความยั่งยืนครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจทั่วโลก ตามแนวปฏิบัติและมาตรฐานสากลเป็นประจำทุกปี โดยสำหรับรายงานความยั่งยืน เครือฯ ประจำปี 2566 ALL NOW Group ได้มีการรวบรวมข้อมูล และรายงานตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการดำเนินงานภายใต้ประเด็นสำคัญและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของเครือฯ

   และเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ALL NOW Group เป็นหนึ่งใน 26 หน่วยงาน ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนการทวนสอบดัชนีด้านความยั่งยืน จากบริษัท ลอยด์สรีจิสเตอร์ ควอลิตี้ แอสชัวรันส์ (LRQA) ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองอิสระที่ทวนสอบข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐาน Global Reporting Initiatives (GRI) โดยการทวนสอบในครั้งนี้ นำโดยผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้ารับการทวนสอบ ซึ่งผ่านสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี อย่างไรนั้นผลจากการทวนสอบและข้อเสนอแนะต่างๆ บริษัทฯ จะนำไปดำเนินการพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล และกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ต่อไป


01 กรกฏาคม 2567
133 การเปิดดู

ALL NOW Group เข้ารับการทวนสอบดัชนีด้านความยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เครือเจริญโภคภัณฑ์ และมาตรฐานสากล Global Reporting Initiatives (GRI) ประจำปี 2566

   ด้วยเครือเจริญโภคภัณฑ์มีเป้าหมายในการจัดทำรายงานความยั่งยืนครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจทั่วโลก ตามแนวปฏิบัติและมาตรฐานสากลเป็นประจำทุกปี โดยสำหรับรายงานความยั่งยืน เครือฯ ประจำปี 2566 ALL NOW Group ได้มีการรวบรวมข้อมูล และรายงานตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการดำเนินงานภายใต้ประเด็นสำคัญและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของเครือฯ

   และเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ALL NOW Group เป็นหนึ่งใน 26 หน่วยงาน ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนการทวนสอบดัชนีด้านความยั่งยืน จากบริษัท ลอยด์สรีจิสเตอร์ ควอลิตี้ แอสชัวรันส์ (LRQA) ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองอิสระที่ทวนสอบข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐาน Global Reporting Initiatives (GRI) โดยการทวนสอบในครั้งนี้ นำโดยผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้ารับการทวนสอบ ซึ่งผ่านสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี อย่างไรนั้นผลจากการทวนสอบและข้อเสนอแนะต่างๆ บริษัทฯ จะนำไปดำเนินการพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล และกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ต่อไป