• ข่าว
 • เจ้าหน้าที่บัญชี (ภาษี)

เจ้าหน้าที่บัญชี (ภาษี)

ลงประกาศเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2566
16 กุมภาพันธ์ 2566
0 การเปิดดู

 • ตรวจสอบการคำนวณภาษี, รายงานภาษี, แบบการนำส่งภาษีทุกประเภทให้มีความถูกต้อง และควบคุมให้มีการยื่นนำส่งภาษีให้ครบถ้วน และทันกำหนด

- แบบยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.2, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 และภ.ง.ด.2ก

- แบบยื่นนิติบุคคล และจำหน่ายกำไร ภ.ง.ด.54

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30, ภ.พ.36, ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ.40

- แบบขอเสียอากรแสตมป์(อส.4)

- แบบคำขอหนังสือรับรองเพื่อรัษฎากรเป็นภาษาอังกฤษ (ร.อ.01)

 • ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารในการยื่นจดทะเบียนประเภทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกรมสรรพากร (ภ.พ.20 ,ภ.พ.06,ภ.อ.11)
 • ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบการจดบันทึกถึงสำนักกฎหมาย เพื่อยื่นขอหนังสือรับรองไปใช้ในการขอใบอนุญาตขายยาต่อองค์การอาหารและยา (อย.)
 • ติดตามและตรวจสอบแจ้งทำลายสินค้าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
 • ติดต่อประสานกับหน่วยงานราชการ (สรรพากร,สรรพสามิต)
 • ให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับประเด็นด้านภาษีอากรและหน่วยงานภายในบริษัท
 • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านภาษี
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Job Qualification

 • เพศชาย-หญฺิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 - 5 ปี
 • มีทักษะการสื่อสารประสานงาน เจรจราต่อรอง
 • มีความรับผิดชอบสูง ความละเอียดรอบคอบ
 • มีความกระตือรือร้น และชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • มีทักษะการใช้ Microsoft Office โดยเฉพาะ Excel
 • มีความรู้ทางด้าน IT Security and Control และระบบ SAP

Education

Bachelor’s degree

Location

PANJABHUM BUILDING 2, 15th Floor, South Sathorn Road, Bangkok 

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ประเภทการจ้างงาน
พนักงานประจำ
ประเภทงาน
#
ตำแหน่งที่อื่น ๆ