Command Center Officer

ลงประกาศเมื่อ 20 พฤษภาคม 2567
20 พฤษภาคม 2567
0 การเปิดดู

รายละเอียดงาน

 1. ตรวจสอบและควบคุมการทำงานระบบงานขนส่ง (ระบบ GPS) 
 2. ความคุมการทำงานระบบ GPS ของพนักงานขนส่งตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง 
 3. ประสานงานพนักงานขับรถและและฝ่ายปฏิบัติการ 
 4. ควบคุมความปลอดภัยของระบบขนส่ง 
 5. วางแผนการขนส่งและบริหารงานขนส่งให้กับผู้ประกอบการรถร่วม 
 6. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างความพึ่งพอใจให้กับลูกค้า 
 7. แก้ไขปัญหาหน้างาน 
 8. วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานการขนส่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 3. ประสบการณ์ 0-3 ปี ด้าน Command Center / Transport Planning
 4. มีทักษะการวิเคราะห์ปัญหาได้ดี
 5. มีทักษะการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
 6. มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 7. มีทักษะ Microsoft Office (Excel, Word, Powerpoint )
 8. สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ และเข้ากะได้
 9. มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานด้านการขนส่ง พิจารณาเป็นพิเศษ
ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ประเภทการจ้างงาน
พนักงานประจำ
ประเภทงาน
ตำแหน่งที่อื่น ๆ